Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1929 / 2394

Dictionary:
This page contains 23 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՌՍԱ...
Տե՛ս Ռուսա...
ՌՍԵՎԱՐ (ըռու)
Տե՛ս Ռուսերէն
ՌՍՎԱՅ (վա)
Տե՛ս Ըռըսվայ
ՌՍՏԱԳԷՍՌՔԵԼ (ըռը), եցայ
Տե՛ս Ըռըգել
ՌՕԿՌՕՀՓԱԿՌՕՇԱՆՌՕՇՆԱՌՕՔ
Տե՛ս Րոք
Ս (ս, սէ)Ս (բաղաձայններից յետոյ՝ ըս, ըդ, ըն, հէրըս, վարըդ, գոյըն և ո՛չ հէրս, վարդ, գոյն, սակայն ը՚ն անհետանում է՝ երբ դիմորոշ յօդին յաջորդում է ձայնաւորով սկսվող բառ, որի ձայնաւորի հետ միանում է յօդը. հէրդ ու մէրդ եկել է = հէր-դու-մէր-դե-կել է ևն),
Դ (բաղաձայններից յետոյ՝ ըս, ըդ, ըն, հէրըս, վարըդ, գոյըն և ո՛չ հէրս, վարդ, գոյն, սակայն ը՚ն անհետանում է՝ երբ դիմորոշ յօդին յաջորդում է ձայնաւորով սկսվող բառ, որի ձայնաւորի հետ միանում է յօդը. հէրդ ու մէրդ եկել է = հէր-դու-մէր-դե-կել է ևն),
Ն (բաղաձայններից յետոյ՝ ըս, ըդ, ըն, հէրըս, վարըդ, գոյըն և ո՛չ հէրս, վարդ, գոյն, սակայն ը՚ն անհետանում է՝ երբ դիմորոշ յօդին յաջորդում է ձայնաւորով սկսվող բառ, որի ձայնաւորի հետ միանում է յօդը. հէրդ ու մէրդ եկել է = հէր-դու-մէր-դե-կել է ևն)ՍՍԱ (զսա, սորա, սմա, ի սմանէ, սովաւ, սոքա, զսոսա, սոցա, ի սոցանէ, սոքաւք կմ սոքօք), սրան, սրա, սրանից, սրանով, սրանում, սրանք, սրանց, սրանցից, ցով, ցում, հնացած ձևեր են այժմեան լեզւում՝ սորա, սորան, սորանից ևն, նոյնպէս և սոքա, սոցա, սոցանից, սոցանով, սոցանում։ Նոյն կերպով հոլովվում են նաև դա, նա։,
ԴԱ (զսա, սորա, սմա, ի սմանէ, սովաւ, սոքա, զսոսա, սոցա, ի սոցանէ, սոքաւք կմ սոքօք), սրան, սրա, սրանից, սրանով, սրանում, սրանք, սրանց, սրանցից, ցով, ցում, հնացած ձևեր են այժմեան լեզւում՝ սորա, սորան, սորանից ևն, նոյնպէս և սոքա, սոցա, սոցանից, սոցանով, սոցանում։ Նոյն կերպով հոլովվում են նաև դա, նա։,
ՆԱ (զսա, սորա, սմա, ի սմանէ, սովաւ, սոքա, զսոսա, սոցա, ի սոցանէ, սոքաւք կմ սոքօք), սրան, սրա, սրանից, սրանով, սրանում, սրանք, սրանց, սրանցից, ցով, ցում, հնացած ձևեր են այժմեան լեզւում՝ սորա, սորան, սորանից ևն, նոյնպէս և սոքա, սոցա, սոցանից, սոցանով, սոցանում։ Նոյն կերպով հոլովվում են նաև դա, նա։ՍԱՍԱ ԱՒԱՍԻԿ,
ԴԱ ԱՒԱԴԻԿ,
ՆԱ ԱՒԱՆԻԿՍԱԲԱՍԱԲԱԲ (սաբաբ եւ սա̈բա̈բ)ՍԱԲԱԼՈՐՍԱԲԱԽՏԱՆՍԱԲԱԿ
Տե՛ս Սաբաք
ՍԱԲԱՅԵԱՆՍԱԲԱՒՈՎԹ (ոթ)Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).