Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2048 / 2394

Dictionary:
This page contains 37 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՍՕՆԱՊԱՐԵՆԻ
Տե՛ս Սոնոպրի
ՍՕՆԱՏՍՕՈՒՍ1. ՍՕՍ
2. ՍՕՍ3. ՍՕՍ (ոյ),
ՍՕՍԻ (ւոյ, եաց)ՍՕՍԱՄԲՍՕՍԱՄՆՍՕՍԱՆՈՒԷՐՍՕՍԱՍԱՐԱՍՍՕՍԱՒԻՒՆ,
ՍՕՍԱՓԻՒՆՍՕՍԱՓԵԼ եցիՍՕՍԻ
գոյական Տե՛ս Սօս (3
ՍՕՍԻՆԱԹԱԳՍՕՍԻՒՆՍՕՍՈՒՆՍՕՍՈՒՆՍՕՍՆՁՈՒԿ
Տե՛ս Սոսնձուկ
ՍՕՍՈՅՔՍՕՐԱՄԱՏ,
ՍԱՍՐԱՄԱՏՍՕՐԸՔ
Տե՛ս Սորեկ
ՍՕՐՂՈՒՃՍՕՑԻԱԼ...
Տե՛ս Սոցիալ...
ՍՕՓԱՍՕՓԱՉԻՍՕՖԹԱ,
ՍՕՖՏԱՍՖԱԹ
Տե՛ս Սփաթ
ՍՖԵՐԱՍՖԻՆԿՍՍՖԻՏԱՄՕՆՎ (վ, վեւ)ՎԱ՜ՎԱԳԵԼ (եցի)ՎԱԳԵՐԱՁԻՎԱԳԸՖՎԱԳԼԱԽՎԱԳՈՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).