Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2216 / 2394

Dictionary:
This page contains 69 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ր (ր, րէ)ՐԱԲԱՅԱԿԱՆ (բայ-ա)ՐԱԲԲՈՒՆԻՐԱԲՈՒՆ,
ՐԱԲՈՒՆԻՐԱԲՈՒՆԱԲԱՐՐԱԲՈՒՆԱԿԱՆՐԱԲՈՒՆԱՊԵՏ (ի, աց)ՐԱԲՈՒՆԱՐԱՆՐԱԲՈՒՆԵԼ (եցի)ՐԱԲՈՒՆԻՐԱԲՈՒՆՕՐԷՆՐԱԶՐԱԶԱՐԴՐԱԽՐԱԽԱԶՈՒԱՐՃՐԱԽԱԼԻ
Տե՛ս Ուրախալի
ՐԱԽԱԿԱՆՐԱԽԱԿԻՑՐԱԽԱՃԵՄՐԱԽԱՆԱԼՐԱԽԱՏԻՊՐԱԽԱԲԱՐՐԱԽԱՑՈՒՑԻՉՐԱԽՃԱԿԱՆՐԱԽՃԱՆՐԱԽՃԱՆԱԲԱՐՐԱԽՃԱՆԱԳՈՅՆՐԱԽՃԱՆԱԼՐԱԽՃԱՆԱԿՐԱԽՃԱՆԱԿԱՆՐԱԽՃԱՆԱՊԷՍՐԱԽՃԱՆԱՐԱՆՐԱԽՃԱՆԱՒՈՒՐՐԱԽՃԱՆԵԼՐԱԽՃԱՆՈՒԹԻՒՆՐԱԿԵՐՊԵԱԼՐԱԿԵՐՏՐԱԿԵՐՏԱԿԱՆՐԱԿԵՐՏԵԼՐԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆՐԱՀԵՏՐԱՀԻՐԱԲՐԱՀՎԱՐՐԱՄ (կրճատված երամ՚ից)ՐԱՄԱՅՆ (ի, ից)ՐԱՄԱՊԵՏՐԱՄԱՔՐԱՄԵԼ (եցի)ՐԱՄԻԿ
Տե՛ս Ռամիկ
ՐԱՄԱԿԱՆ
Տե՛ս Երամական
ՐԱՄՕՐԷՆ
Տե՛ս Երամօրէն
ՐԱՊԷՍՐԱՍՏՈՒՆՐԱՒԴՈՍՐԱՔԱՆԱԼ (ացայ)ՐԱՔՈՎ,
ՐԱՔՈՎԱԿԱՆՐԱՔԻԼՐԵՄՈՒԿ
Տե՛ս Երեմուկ
ՐԵՆԱԿԱՆՐԵՆԱՄԲԱՐՁՐԵՆԱՏԵՍՐԵՇՏՐԵՏԵԼ (եցի)ՐԵՏՈՐ
Տե՛ս Հռետոր
ՐՈԴԻՆՐՈՀՈՒՆԴՐՈՊ1. ՐՈՊԷ ի (ից)
2. ՐՈՊԷ (ի, ից)Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).