Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2296 / 2394

Dictionary:
This page contains 47 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՓՔԻՆ (քնի, աց) գ.ՓՔԼՈՒՃ գ. Տե՛ս ՓուչիկՓՔՆՈՒԼ (փքայ) Տե՛ս ՓքվելՓՔՈՑ գ.ՓՔՈՑԱՒՈՐ ած.ՓՔՈՑՈՒՌՈՅՑ (ույ) Տե՛ս ՓքուռոյցՓՔՈՒՄՆ (քման) գ.ՓՔՈՒՌՈՅՑ (ույ) ած.ՓՔՈՒՏ ած.ՓՔՎԵԼ վեցի չբ.ՓՔՍՕ ած.ՓՔՓՔՈՏԵԼ եցայ (կրկն. ձեւ * Փքոտել՚ի), չբ.ՓՔՓՔՈՐՎԵԼ վեցի (կրկն. ձեւ Փքորվել՚ի), չբ.ՓՕ գ.ՓՕՌ գ.ՓՕՌԻԿ գ.ՓՕՐԵԶԻԿ Տե՛ս ՓերեզակՓՕՓՕԼ գ.ՓՕՖՓՕՖ գ.ՓՖԻԿ գ.Ք ք, քէ գ.Ք Յոգնականացուցիչ մասնիկ, որով գրաբարում կազմվում էին ողղական եւ գործիական հոլովներըՔԱ միջ.ՔԱԲԱՐԱ գ.ՔԱԲԱԲ Տե՛ս ԽորովածՔԱԶԱԽԻԿ գ.ՔԱԹԱԹՈՒԿ Տե՛ս ՄոլոշՔԱԹԱՅ Տե՛ս ԳաթայՔԱԹԱՅԻ ԾԱՂԻԿ Տե՛ս ԱսփուրՔԱԹԱՆ Տե՛ս ՔթանՔԱԹԻԲԱ գ.ՔԱԹԼԷԶ Տե՛ս ՔթլոզՔԱԹՄԱԹԻԹԵՆ գ.ՔԱԹՍՈՒՆ ած.ՔԱԼ Տե՛ս ՔայլՔԱԼԵԼ Տե՛ս ՔայլելՔԱԼ, ⊙ՔԱԼԱ միջ.ՔԱԼԱՂԱՅ (ղա) գ.ՔԱԼԱՂԻ գ.ՔԱԼԱՃՈՇ, +ՔԱԼԱՃՕՇ Տե՛ս ԳալաճոշՔԱԼԱՄ Տե՛ս ԿաղամբՔԱԼԱՄԱՉԻ գ.ՔԱԼԱՍԻԿԷ գ.ՔԱԼԱՐ գ.ՔԱԼԱՒԱՅ (վա) գ.ՔԱԼԱՒԵՐ գ. Տե՛ս ՔալաւայՔԱԼԱՔ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).