Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2318 / 2394

Dictionary:
This page contains 69 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՔԱՌԱԹԵՒԵԼ (եցայ)ՔԱՌԱԹԻՒ (թուոյ)ՔԱՌԱԹՈՒԻՔԱՌԱԺԱՆԻՔԱՌԱԼԾՈՐԴՔԱՌԱԽԱՂՔԱՌԱԽՌԻԿՔԱՌԱԾԱԼՔԱՌԱԾՐԱԳԻԾՔԱՌԱԿ (ի, աց)ՔԱՌԱԿՔԱՌԱԿԱԲԱՐ
Տե՛ս Քառակի
ՔԱՌԱԿԱՆԳՆԵԱՅ,
ՔԱՌԱԿԱՆԳՈՒՆՔԱՌԱԿԱՆՋՔԱՌԱԿԱՐԳԵԱՆՔԱՌԱԿԵՐՊՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱԼ,
ՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱՅ,
ՔԱՌԱԿԵՐՊԵԱՆ
Տե՛ս Քառակերպ
ՔԱՌԱԿԻՔԱՌԱԿՂԵԱՆՔԱՌԱԿՈՂՄ,
ՔԱՌԱԿՈՂՄՆ,
ՔԱՌԱԿՈՂՄԱՆԻ,
ՔԱՌԱԿՈՂՄԵԱՆՔԱՌԱԿՈՅՍ (ույ), (կուսի)
Տե՛ս Քառակողմ
ՔԱՌԱԿՈՒՍԵԱՆ
Տե՛ս Քառակողմ
ՔԱՌԱԿՈՒՂԻՔԱՌԱԿՈՒՍԵԼ (եցի)ՔԱՌԱԿՈՒՍԻ սու կմ սիիՔԱՌԱԿՈՒՍՈՒԹԻՒՆՔԱՌԱՀԱՏՈՐՔԱՌԱՀԵՏԵՒՔԱՌԱՀԵՐՁՔԱՌԱՀՈԼՈՎՔԱՌԱՁԱՅՆՔԱՌԱՁԵՌՆ,
ՔԱՌԱՁԵՌՆԻՔԱՌԱՁԵՏՔԱՌԱՁԵՒՔԱՌԱՁԻ (ոյ)ՔԱՌԱՁԻԳՔԱՌԱՂԻՔԱՌԱՄԱՆԱԿՔԱՌԱՄԱՆԵԱԿ (եկի, աց)
Տե՛ս Քայռ
ՔԱՌԱՄԱՍՆ,
ՔԱՌԱՄԱՍՆԵԱՅՔԱՌԱՄԱՏ,
ՔԱՌԱՄԱՏՆՔԱՌԱՄԵԱԿՔԱՌԱՄԵԱՅՔԱՌԱՄՍԵԱՅՔԱՌԱՅԱՐՈՅՑ (ռա-յա-րոյց)ՔԱՌԱՆԱԼ (ացայ)ՔԱՌԱՆԱԼ ացայՔԱՌԱՆԴԱՄՔԱՌԱՆԹԻՆ
Տե՛ս Կարանտին
ՔԱՌԱՆԻՇՔԱՌԱՆԻՍՏՔԱՌԱՆԻՒՔԱՌԱՆԻՒԹՔԱՌԱՆԻՒԹԵԱՅ (եա)ՔԱՌԱՆԿԱՃ
Տե՛ս Քառականջ
ՔԱՌԱՆԿԻՒՆ,
ՔԱՌԱՆԿԻՒՆԻՔԱՌԱՆՄԱՆ
Տե՛ս Քառաձեւ
ՔԱՌԱՆՈՒՆՔԱՌԱՇԱՐՔԱՌԱՇՈՒՐԹՆՔԱՌԱՊԱՏԻԿՔԱՌԱՊԱՏԿԵԼ եցիՔԱՌԱՊԱՏԿՎԵԼ վեցիՔԱՌԱՊԱՏԿԵՐՔԱՌԱՊԵՐՃՈՒԹԻՒՆՔԱՌԱՋԱՀԵԱՆՔԱՌԱՌԱՋ,
ՔԱՌԱՌԱՋԵԱՅ,
ՔԱՌԱՌԱՋԵԱՆՔԱՌԱՍԱՅՐ,
ՔԱՌԱՍԱՅՐԵԱՆ,
ՔԱՌԱՍԱՅՐԻՔԱՌԱՍԻՒՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).