Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2384 / 2394

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՕՐՈՒՃՕՐՈՒՄՕՐՈՒՄԷՋ
Տե՛ս Օրամէջ
ՕՐՈՒՍՊՈՒ ԿՈՐԿՈՏՕՐՈՒՑ ՄԱՆԿՈՒՑՕՐՈՓԵԼ եցիՕՐՈՓԹՈՑՕՐՈՓՏԵԼ եցիՕՐՉԷՔՕՐՊԱԿԱՍՕՐՊԱՏՕՐՐԱՆ,
ՕՐՐԱՆՈՑՕՐՒՈՋՕՐՒՈՐԴՕՐՓԵԼ եցիՕՐՕՐՕՐՕՐԱՆՕՐՕՐԵԼ եցիՕՐՕՐՎԵԼ վեցիՕՐՕՐԾԱԾԿԱՆՕՐՕՐ-ՇՈՐՈՐՕՐՕՐՈՑՕՐՕՐՈՑԱԳՈՂՕՐՕՐՈՑԿԱՆՕՐՕՐՈՒՄՆ (րման)ՕՐՕՐՍ (օրօրս)ՕՐՕՐՔՕՐՕՔՕՐՖՈԳՐԱՖԻԱՕՑՏԵԼ
Տե՛ս Օձտել
ՕՑՏՈՒՄՆ
Տե՛ս Օձտումն
ՕՓՐԱՆՏՕՔՄԻՆ
Տե՛ս Ոքմին
ՕՔՍԻԴ...
Տե՛ս Ոքսիդ...
ՕՔՍԻՆՏՌԻՕՔՍՈՒՆԱԿԱՆՕ՜Ֆ,
ՕՕ՜ՖՕՖԻՑԷՐ
Տե՛ս Սպայ
ՕՖԻՑԷՐԱԿԱՆ
Տե՛ս Սպայական
ՕՖԻՑԷՐՈՒԹԻՒՆՕՖԻՑԻԱԼ՚ՕՖԻՑԻՈԶՕՖՐԱՆՏ
Տե՛ս Օփրանտ
Ֆ (ֆէ)ՖԱՖԱԲՈՒԼԱՖԱԲՐԻԿԱ
Տե՛ս Գործարան
ՖԱԲՐԻԿԱՆՏՖԱԲՐԻԿԱՏՖԱԳՈՏGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).