Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 555 / 2394

Dictionary:
This page contains 67 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԴՂՈՐԴԴՂՐԴԱԼ (դը-ղըր) ացիԴՂՐԴԱԼՈՒՐԴՂՐԴԵԼ եցի,
ԴՂՐԴԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ (անցողական ձև),
ԴՂՐԴԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛)ԴՂՐԴԻՉ (դը-ղըր)ԴՂՐԴԻՒՆ,
ԴՂՐԴՈՑ,
ԴՂՐԴՈՒՄՆԴՂՔԻԴՄԱԿ ի (աց)
ԴՄԱԿԱԼԻԴՄԱԿԱՋՈՒՐԴՄԱԿԱՒՈՐԴՄԱԿԵՂԴՄԲԱԼ ացի,
ԴՄՓԱԼ ացիԴՄԲԱԿԴՄԲԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւԴՄԲԴՄԲԱԼ (կրկնական ձև Դմբալ՚ի)ԴՄԲԴՄԲՈՑԴՄԲԵԼ,
ԴՄՓԵԼԴՄԲԶԵԼ (դըմ-բը) եցիԴՄԲԻԿ
գոյական
    1. Տե՛ս Դմբակ։
    2. Տե՛ս Դլուզ։
ԴՄԲԻՉ
Տե՛ս Թմբիչ
ԴՄԲԼԱԿԴՄԲԼԱՉԻԴՄԲԼԻԴՄԲԼԻԿ
Տե՛ս Դմբակ
ԴՄԲԼՈՅ,
ԴՄԲՈՅԴՄԲՈՑԴՄԲՈՒԶ բզիԴՄԲՈՒԼ
գոյական
    1. Տե՛ս Դամբուլ։
    2. Տե՛ս Դաւուլ, դհոլ։
ԴՄԲՈՒԿԴՄԲՌԻԿ (դըմ-բը),
ԴՄԲՌՉԻԿ (դըմ-բըռ)ԴՄԲՍՈՒԿԴՄԲՐԱԿԱԼԵԼ,
ԴՄԲՐԵԼ
Տե՛ս Թմրել
ԴՄԲՐՏՈՑԴՄԴՄԲՈՑ
Տե՛ս Դմբդմբոց
ԴՄԴՌԿԵԼ (դըմ-դըռ), եցայԴՄԶՈՒԿԴՄԻՇԿԴՄՇԽԵԱՅ (դը-մըշ-խեա)ԴՄՇԽԻ (դը-մըշ)ԴՄՇԿԵԼ (դը-մըշ), եցիԴՄՊԼՏՈԶ (դըմ-պըլ)ԴՄՓԱՑՆԵԼ ցրիԴՄՓԵԼ
Տե՛ս Դմբել
ԴՄՓԻԿԴՄՓՈՑԴՄՓՌԱՆ (դըմ-փը)ԴՄՕԴՆԱՆԴՆԱՆՈՒԹԻՒՆԴՆԳԱԼ ացիԴՆԳԴՆԳԱԼ (դընգ-դըն), ացիԴՆԳԴՆԳԱՑՆԵԼ ցրիԴՆԳՈՑԴՆԳԴՆԳՈՑԴՆԳԶԵԼ (դըն-գը)
Տե՛ս Դմբզել
ԴՆԳՍՏԵԼ (դըն-գըս)
Տե՛ս Դմբզել
ԴՆԴԱԼԴՆԴԵՂԴՆԴԵՐ (ի, աց),
ԴՆԴԵՐՔ (աց, յոգնակի)ԴՆԴԵՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ,
ԴՆԴԵՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԴՆԴԵՐԱՀԱՏՈՒԹԻՒՆԴՆԴԵՐԱՅԻՆԴՆԴԵՐԱՒՈՐԴՆԴԻՒՆԴՆԴԽՏԱԼ (դըն-դըխ), ացիԴՆԴՂԱՆՔ (նաց)Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).