Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 679 / 2394

Dictionary:
This page contains 44 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →5. Է
Տե՛ս Էկորճ։
ԷԱԲԱՆԷԱԽՈՀ (ի, ից)ԷԱԽՕՍԱԿԱՆԷԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԷԱԿ ի (աց)ԷԱԿԱԲԱՆԷԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆԷԱԿԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԷԱԿԱԿԱՆԷԱԿԱՆԷԱԿԱՆԱԼ (ացայ)ԷԱԿԱՆԱՊԷՍԷԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԷԱԿԻՑ (կցի, աց)ԷԱԿՈՒԹԻՒՆԷԱԿՑԵԼ (եցի)ԷԱԿՑՈՒԹԻՒՆԷԱՆԱԼ (ացայ)ԷԱՊԷՍԷԱՑՈՒԹԻՒՆԷԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ,
ԷԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ցո՛)ԷԱՑՈՒՑԻՉԷԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԷԳ (իգի, աց կմ ից)ԷԳԵՂԷՆԷԳՆԱՀՈՂԷԳՈԻԶՄԷԳՈՒԱՆԷԳՈՒՑ ուայ կմ ուանԷԳՈՒՑՈՒԹԻՒՆԷԳՎՆՈՒԹԻՒՆԷԴ
Տե՛ս Այդ։
ԷԴԵՆՑ,
ԷԴԷՆՑԷԴՄԱԼ,
ԷԴՄԱՆԷԶԱԿԷԹԻԱԷԹԻԿԱԷԹԻԿԱԿԱՆԷԹՆՈԳՐԱՖԻԱԷԹՆՈԼՈԳԻԱԷԺԱՆԷԺԱՆԱԳԻՆԷԺԱՆԱՆԱԼ ացայGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).