Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 685 / 2394

Dictionary:
This page contains 61 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ը ը, ըթԸ՛, Ը՛ԸԷ՛ՀԸԼԼԱԼ կըլլամ, կըլլայի, ըլլայ, ըլլար, ըլլալու, եղայ,
ԸԼԼԻԼ կըլլիմ, կըլլէի, ըլլի, ըլլիր, ըլլելու, եղայԸԼՂԻՏ
Տե՛ս Ըղլիտ
ԸԼՈՐ-ԸԼՈՐ ԵՐԹԱԼԸԼՈՐԴԸԼՉԵԼԸԽԿԵՎԱՐԸԽՈ՜ՒԸԽՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸԽՏԼԱՀԱԶԸԾԵՎԱՐ,
ԸԾԵՐԷՆԸԾԸԿԵՆԻԸՀԸՀԸԸՂԵԼ եցիԸՂԵՂ
Տե՛ս Ուղեղ
ԸՂԵՐՁԵԼ
Տե՛ս Ուղերձել
ԸՂԵՒՈՐԵԼ
Տե՛ս Ուղևորել
ԸՂԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸՂԻ
Տե՛ս Եղի, Հեղի
ԸՂԻԿ ՃՂԻԿ ԳԱԼԸՂԻՆ
Տե՛ս Օղին
ԸՂԻՍԸՂԼԻԹ,
ԸՂԼԻՏԸՂՁԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱԲԵՐԵԼ (այ)ԸՂՁԱԳՈՅՆ (ույ) (բաղդատական աստիճան)ԸՂՁԱԼ ացիԸՂՁԱԼԻ (լւոյ, եաց)ԸՂՁԱԼԻՐ,
ԸՂՁԱԼԻՑԸՂՁԱԿԱԹ (ի, ից)ԸՂՁԱԿԱԹՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱԿԱՄԸՂՁԱԿԱՆԸՂՁԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱԿԵՐՏԸՂՁԱԿԵՐՏԵԱԼ
Տե՛ս Ըղձակերտ
ԸՂՁԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱԿԷՏ կէտիԸՂՁԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱՁԿՏՈՒԹԻՒՆԸՂՁԱՆԱԼ ցայԸՂՁԱՆԱԼԻԸՂՁԱՆՈՅՇԸՂՁԱՆՔ (անաց)ԸՂՁԱՊԱՏՈՒՄԸՂՁԱՒԷՏԸՂՁԱՒՈՐԸՂՁԱՓԱՓԱԳԸՂՁԱՓԱՓԿՈՒԹԻՒՆԸՂՁԻԿ ԼԻՆԵԼԸՂՁՈՒԹԻՒՆԸՂՁՈՒՄՆ (ձման)ԸՂՈՐԴ
Տե՛ս Ուղղորդ, Տե՛ս Ղորդ
ԸՂՈՐԴՄԱՆՑ,
ԸՂՈՐԴՄԷ
Տե՛ս Ղորդմէ
ԸՂՈՐԿ
Տե՛ս Ողորկ
ԸՂՈՐԿԱՂՈՒԹԻՒՆԸՂՏԱՊԱՆ
Տե՛ս Ուղտապան
ԸՂՎԱՅ (վա)Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).