Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 768 / 2394

Dictionary:
This page contains 51 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՕՇ
Տե՛ս Թոշ
ԹՕՇԱԿԹՕՇԿԱՆԱԼ ացայԹՕՇԿՕՇԻԿԹՕՇՄԵԼ եցայ,
ԹՕՇՄՏԵԼ եցայԹՕՇՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼԹՕՇՆԵԼ (թօշայ?), թօշնեցայԹՕՇՆԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւԹՕՇՈՒՄՆ (շման)ԹՕՊԹՕՌ
Տե՛ս Թոռ
ԹՕՌՉԻ
Տե՛ս Թոռչի
ԹՕՌՉԻՈՒԹԻՒՆԹՕՍԵԼ (եցի) (փոխանակ Թազել)ԹՕՐԹՐԱԼ ացիԹՕՓ
ԹՕՓԱԼ
ԹՕՓԱԼԱԽ
ԹՕՓԼՏԵԼ եցիԹՕՓՈՒԶ
ԹՕՓՓՈՒՇԹՕ՜ՔՇ
Տե՛ս Թո՜շ, Թո՜քշ
ԹՖԼԵԼ եցիԺ ժ, ժէ1. ԺԱԺ
2. ԺԱԺ
3. ԺԱԺԺԱԺ ԳԱԼ եկայԺԱԺ ԳՑԵԼ եցի,
ԺԱԺ ՏԱԼ տուիԺԱԺԱԼ ացիԺԱԺԱՀԱՐԵԼ եցիԺԱԺԵԼ եցիԺԱԺ-ԺԵԽԺԱԺԻԿԺԱԺԽԵԼ (եցայ)ԺԱԺԿԱՆԺԱԺԿԼՏԵԼԺԱԺԿՏԵԼ (ժաժ-կը), եցայԺԱԺԿՏՈՒԱԾՔ (ժաժ-կը)ԺԱԺԿՏՑՆԵԼ (ժաժ-կըտ), ցուցիԺԱԺՄՈՒԿՔԺԱԺՄՈՒՆՔԺԱԺՈՒՄՆ
գոյական Տե՛ս Ժաժ (1.2
ԺԱԺՈՒՄԱԺ ԳԱԼԺԱԺՔ քի1. ԺԱԽ2. ԺԱԽ3. ԺԱԽԺԱԽՆՈՑԺԱԽՈՒԿԺԱԽՌGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).