Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 782 / 2394

Dictionary:
This page contains 54 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԺՊՐՀՈՒԹԻՒՆ (ժը-պըր) գ.ԺՊՐՀՈՒՄՆ (հման) գ.ԺՌԱԼ ցի չբ.ԺՌԱԼ ԱՂՏԻ ՄԷՋ չբ.ԺՌԱՋՈՒՐ գ.ԺՌԱՏ գ.ԺՌԻԿ գ.ԺՌԻՆՔ գ.ԺՌՈՒԹԻՒՆ գ.ԺՌՊՂՈՒ (ժըռ-պը), (սեռ. հոլ.) գ.ԺՌՏՈՒԿ ած.ԺՎԱԼ Տե՛ս ՎժալԺՎԺՎԱԼ Տե՛ս ՎժվժալԺՎԱՅԹԵԼ (եցի) նբ.ԺՎԸՌ-ԺՎԸՌ մկ.ԺՎՌՏԱԼ Տե՛ս ՎժռտալԺՏԱԳՈՅՆ (ույ) բաղդ. աստ. Ժիտ՚իԺՏԱՆՔ (նաց, յոգն.) գ.ԺՏԵԼ (եցի) նբ.ԺՏԵԼ (եցայ) չբ.ԺՏԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛) անց. ձև Ժտել՚իԺՏՈՂՈՒԹԻՒՆ, ⊙ԺՏՈՒԹԻՒՆ գ.ԺՏՏԱԼԻ մկ.ԺՐԱԲՈՅՍ (ույ) ած.ԺՐԱԳԼՈՒԽ ած.ԺՐԱԳՈՅՆ (ույ) բաղդ. աստ. Ժիր՚իԺՐԱԼ Տե՛ս ԺրանալԺՐԱԿԱՆ ած.ԺՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ գ.ԺՐԱՀԱՒ գ.ԺՐԱՆԱԼ ացայ չբ.ԺՐԱՆՁՆԱԿ (ի, աց) ած.ԺՐԱՊԷՍ, ԺՐՕՐԷՆ մկ.ԺՐԱՋԱՆ ած.ԺՐԱՋԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ԺՐԱՍԷՐ, ∗ԺՐԱՎԱՍՏԱԿ Տե՛ս ԺրաջանԺՐԱՑՆԵԼ ցրի անց. ձև Ժրանալ՚իԺՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո՛) անց. ձև Ժրանալ՚իԺՐԵԼ եցի չբ.ԺՐԵԼ եցի նբ.ԺՐԺՐԱԼ ացի (կրկն. Ժրալ՚ի), չբ.ԺՐՄԱԿ ած.ԺՐՈՒԹԻՒՆ գ.ԺՐՈՒԿ-ԺՐՊՆԴՈՒԿ ած. մկ.ԺՐՊՆԴԵԼ եցի նբ.ԺՐՊՆԴՆԱԼ (ժըր-պըն-դը), ցայ չբ.ԺՐՊՆԴՈՒԿ (ժըր-պըն) ած.ԺՐՎԵԼ Տե՛ս ԺրելԺՐՏՈՒԿ Տե՛ս Ժռտուկ, ԶռտիկԺՔԹԵԼ Տե՛ս ՇքթելԺՕՌԱՏ ած.ԺՕՌԱՏՈՒԹԻՒՆ գ.Ի ի, Ինի գ.Ի (ուղղ. չկայ, հայց. զի, սեռ. էր, տր. իմ, հիմ, բաց. յիմէ, զմէ, առ իմէ, գործ. իւ, յոգն. չկայ) անորոշ դերանուն անշունչ առարկայ նշանակելու համար, (որի համապատասխան ձևը շնչաւորների համար լինում է Ո), որից ածանցական մասնիկներով կազմվել են ի-մն, ի-նչ, ի-ր, ի-ք Տե՛ս իմն, Տե՛ս ինչ, Տե՛ս իր, Տե՛ս իք. մի բան, մի ինչ-որ, իք:Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).