Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 992 / 2394

Dictionary:
This page contains 46 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԾՓԵԼ եցիԾՓԵԼԻԾՓԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւԾՓԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛)ԾՓԻԾՓԻՆԾՓԾՓԱԼ ացիԾՓԾՓԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւԾՓԾՓՈՒՆԾՓՄԱԾՈՒՓԾՓՈՑ
Տե՛ս Խնոցի
ԾՓՈՒՄՆ փմանԾՔԼԵԼ եցայԾՔԾՔԱԼ ացիԾՔՄԹԵԼ եցի
Տե՛ս Կսմթել
ԾՕ՜ԾՕԹԻԱԿՈՍ
Տե՛ս Զոդիակոս
ԾՕ՛ԼԱ
Տե՛ս Ծօ՜
ԾՕԾԾՕԾԵԼ եցիԾՕՂԱԿ
Տե՛ս Ծուղակ
ԾՕՆԾՕՓԾՖԵԼ եցիԾՖՈՒԼԿ կ, կեն
գոյական Տե՛ս Կը
ԿԱԿԱԲԱԼ
գոյական
    1. Տե՛ս Ղաբալայ։
    2. Տե՛ս Կապալ։
ԿԱԲԵԼԿԱԲԻՆԵՏԿԱԲԻՆԵՏԱՅԻՆԿԱԲԻՆԿԱԿԱԲՈՍ
ԿԱԳ ի (կմ ոյ)ԿԱԳԱԶԱՐԹՈՅՑ (ույ)ԿԱԳԱԿԱՆԿԱԳԱՍԷՐԿԱԳԱՑՈՂԿԱԳԵԼ (եցայ և եցի)ԿԱԳԻԿԱԳՈՎՈՅՏ (ույ)ԿԱԴԿԱԴԱՄԱԴԵԿՈՎԹԿԱԴԵՍԻՄ (ի, աց)ԿԱԴԵՏԿԱԴԵՏGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).