Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "Ժիր" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

ժիր ածական Ջանասէր, աշխոյժ, անխոնջ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 148։


ԺԻՐ ածական աշխոյժ, գործունեայ, ջանասէր, ժրաջան, փութաջան, աշխատասէր։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 158 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԺԻՐ ժրի (աց) ած. մկ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 777 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.