Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Armenian Dictionary with Spellchecker
 Dictionary Results 
Also search for "ածական" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 12։Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 4 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 45 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Source: Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Հայոց լեզուի նոր բառարան. Պէյրութ: Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն (1992): p. 20 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.