Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "բաբախել" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

բաբախել չէզոք բայ Զարնել (սիրտի), տրոփել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 54։


ԲԱԲԱԽԵԼ չէզոք բայ զարնել, թնդալ, տրոփել (սիրտի

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 56 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԲԱԲԱԽԵԼ եցի (կրկն. Բախել'ի), նբ. չբ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 324 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.