Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "է" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

է գոյական Աստուած, գերագոյն էակը:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 128։


Է է գոյական

Է եմ» բայի սահմ. ներկ. եզ. գոյական դէմքը, եմ, ես էՏե՛ս Եմ

Է (էի, ից կմ ոց) գոյական

Է՜ միջարկութիւն

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 678 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Է Տե՛ս Էկորճ

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 679 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.