Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "իք" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

ԻՔ գոյական իր, բան, նիւթ, առարկայ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 164 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԻՔ Իբրև բայ. Կայ, գոյութիւն ունի (հակադրութեամբ չիք՚իԻբրեւ գոյական. եղող, եղած, գոյութիւն ունեցող, գոյացութիւն։

ԻՔ (իրիք, իմիք, յոգն. չունի), (արմ. ի), + Իքի, իքից, ... իքեր, իքերի Անորոշ մասն. դեր. անշունչ առարկայի համար. մի բան, մի զատ, ինչ-որ։

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 812 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.